Asylsaken i spørretimen

Miljøpartiet De Grønnes stortingsrepresentant Rasmus Hansson deltok på høringen om usendelse av lengerværende asylbarn i kontroll- og konstitusjonskomiteen fredag 6. februar. Han mener informasjonen som kom fram viser at asylbarnas rettssikkerhet er veldig svak.

Rasmus Hansson stilte spørsmål om denne saken under Stortingets spørretime onsdag 11. februar.

Slik lød det da Rasmus Hansson inntok talerstolen: (utdrag fra Stortingets eget referat):

I forrige ukes høring i kontroll- og konstitusjonskomiteen om asylpolitikken påpekte blant andre Advokatforeningen at såkalte innvandringsregulerende hensyn tillegges stadig større vekt i asylpolitikken etter 2010. De siste måneders debatt og høringen i kontroll- og konstitusjonskomiteen bekreftet at i den blå regjeringens periode har de såkalte måltallene for utsendelse av asylsøkere veid tyngre enn politiske avtaler om å prioritere bl.a. hensynet til barns beste høyere. Både Politidirektoratet og Politiets utlendingsenhet har klart oppfattet at måltallet for utsendelser som et stortingsflertall bestående av regjeringspartiene, Venstre, Kristelig Folkeparti, Arbeiderpartiet og Senterpartiet har vedtatt, er et klart viktigere styringsmål i arbeidet enn hensynet til barns beste. Konsekvensen har altså blitt, tilsynelatende til både regjeringspartienes og i hvert fall Venstre og Kristelig Folkepartis overraskelse, at langt flere asylbarn enn ventet er blitt sendt ut, særlig lengeværende asylbarn. Så spørsmålet er: Kan statsministeren avklare hva som nå blir tillagt størst vekt i regjeringens videre praksis i asylpolitikken med hensyn til måltall for utsendelse og hensyn til barns beste og tilsvarende menneskelig hensyn?

Statsministeren Erna Solberg svarte følgende:

Man må skille mellom spørsmål om utsendelse og vedtak om å få opphold. Vurdering av barns beste er jo et spørsmål om også forholdet til det innvandringsregulerende når det gjelder vedtak om å få opphold. Det er ganske klargjort etter de to regelendringene som er gjort i samarbeid med Kristelig Folkeparti og Venstre fra regjeringens side.
Det ene er at vi har en engangsløsning, som trådte i kraft 1. juli i fjor. Cirka 60 barn har nå fått opphold, betydelig flere med tilhørende familier, som en konsekvens av engangsløsningen. Det er ikke et generelt amnesti, men det var en engangsløsning som skulle omfatte familier som fyller noen nærmere bestemte vilkår når barna hadde vært her ganske lenge.

Det andre er at vi har endret forskriftene slik at for barn som har opparbeidet seg en særlig sterk tilknytning til Norge, vil det telle med, det er en balansert løsning mellom hvor lenge barna har vært her, altså hvilken tilknytning de har, etter gitte kriterier, og de hensynene som måtte være mot å gi opphold. Dette er en regel som nå gir barn opphold. Den har vært i kraft siden midten av desember. Så langt tyder det på at flere barn får opphold. Åtte familier har fått opphold på grunn av barns tilknytning etter at den nye paragrafen har trådt i kraft. Det er på ganske kort tid, så veldig mange saker er ikke behandlet. Det betyr at denne regjeringen har en annen balanse mellom innvandringspolitiske hensyn og barns situasjon, den tilknytningen barna har: har de vært her lenge? De ca. 60 som så langt har fått opphold, er personer som ville vært sendt ut hvis man ikke hadde gjort endringene og fått engangsløsningen. Det vil være flere barn som får opphold på bakgrunn av dette.

Rasmus Hansson svarte følgende:
Det er bra at regjeringen varsler at de forplikter seg til å følge opp disse politiske avtalene på en mer forpliktende måte. Det er allikevel forholdsvis påfallende i den høringen som vi hadde om saken, i hvilken grad det som fra regjeringens side ble framstilt som tydelige politiske signaler, verken har blitt forstått i Politidirektoratet og Politiets utlendingsenhet eller har blitt fulgt opp av regjeringen på en måte som sørget for at disse signalene ble gjennomført.

Hva vil regjeringen konkret gjøre for å unngå at vi om kort tid igjen får en situasjon hvor det viser seg at Politiets utlendingsenhet og Politidirektoratet ikke har tatt tilstrekkelig inn over seg disse nye signalene, sammenlignet med det tunge, og åpenbart veldig tungtveiende, måltallet for utsendelser?

Statsministeren Solberg svarte slik:
Måltallet for utsendelser har lite å bety for vedtak om opphold. Når den varige løsningen er på plass, når alle familier som er her, og som mener de er innenfor, har søkt og fått vurdert det, så vil det selvfølgelig være noen som ikke skal være her og som skal sendes ut. Når engangsløsningen er ferdigbehandlet, vil det være noen som ikke skal være her, men flere vil sannsynligvis ha fått opphold. Jeg får beskjed om at hovedgrunnen til at man nå venter på de siste sakene, er at man må sørge for identitetsavklaring. Det tar litt tid i andre land av og til å få det til. Jeg mener at den problemstillingen vi har vært oppe i, den oppstår ikke nå på grunn av det. Man skal selvfølgelig også sørge for at informasjonen er god. Det ligger som en viktig del av den avtalen vi har med Kristelig Folkeparti og Venstre i forbindelse med den siste forskriften som kom på plass, at vi skal evaluere ordningen etter ett år, og da vil jo muligheten for å se om den varige løsningen har fungert etter intensjonene, være der. Så det ligger der som en mekanisme: vi må snakke sammen om det.

Et fullstendig referat fra Stortingets spørretime 11. februar finner du her.

Du kan lese alt om den såkalte asylbarn-høringen i Kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortingets nettsider.