Foto: Guri Barka Martins/MDG

De Grønnes alternative statsbudsjett for 2017

17. november 2016

Hva skal vi leve av etter olja? Hvordan skal vi skape et samfunn som er bærekraftig for framtidige generasjoner? Og hvordan stopper vi vår tids største trusler mot velferden vår – klima- og naturødeleggelse? I dag presenterer vi noen av svarene i De Grønnes alternative budsjett for 2017. Det er et budsjett for endring – et budsjett som kan gjøre Norges mange grønne muligheter til virkelighet!

Budsjettet viser at det er mulig å bruke 8,2 milliarder mindre oljepenger enn regjeringen og samtidig skape arbeidsplasser og gjennomføre det grønne skiftet. Vi viser at velferd og utvikling ikke må bety nedbygging av natur og tap av arter. Og vi viser at Norge kan nå klimamålene i 2020 og 2030, om vi bare prioriterer riktig.

Budsjettet legger til rette for trygge jobber og gode sosiale ordninger. Men vi styrker også mulighetene for utvikling og livskvalitet basert på samvær og fellesskap, kultur og kreativitet, fri natur, ren luft og trygge nærmiljøer som skaper helse og trivsel. Vi skal ha gode liv etter oljen.

Endringer kan skape utrygghet, men gir også muligheter. Og akkurat nå er endring nødvendig. Norge skal ikke bare være det beste landet i verden, men også det beste landet for verden.

10 hovedgrep i De Grønnes alternative budsjett for 2017

  1. Vi gjør det lettere og lønnsomt for vanlige mennesker å velge miljøvennlig. Vi fjerner moms på frukt, grønt og økologisk mat, elsykler, gjenbruk og reparasjoner, og mye mer. Til sammen 17 milliarder i grønne skattekutt. Vi innfører billigere kollektivtransport. Og ikke minst innfører vi en klimabelønning som premierer lave utslipp, fordi dette sparer fellesskapet for utgifter på sikt.
  2. Vi kutter innenlandske klimagassutslipp raskt nok til at Norge oppfyller Klimaforliket i 2020 og forpliktelsene overfor EU- og Parisavtalen om 40% utslippskutt innen 2030. Den nødvendige reduksjonen i utslipp fra transportsektoren allerede i 2017 oppnås bl.a med 1,50 kr økt drivstoffavgift i varetransport som går inn i et CO2-fond, og 5 kr økt avgift på fossildrivstoff i persontransport som deles ut med lik del (ca 1500 kr) til alle borgere.
  3. For å stimulere til nye arbeidsplasser foreslår De Grønne å kutte skatten på arbeid. Vi reduserer arbeidsgiveravgiften med 6 milliarder. Det er langt mer treffsikkert for å redusere ledigheten enn å redusere formuesskatten, slik Regjeringen gjør. I tillegg setter vi av 9,5 milliarder til investeringer i grønt næringsliv.
  4. Vi styrker distriktene. Vi setter av 3 milliarder ekstra til kommunene, vil bygge to ladestasjoner hver 5. mil på hovedveiene i hele Norge og styrker kollektivinvesteringene med 4 milliarder. På steder med dårlig kollektivtilbud vil vi øke pendlerfradraget, og sette av 170 millioner til en ordning for leasing av elbil. Vi øker også rammene til landbruksoppgjøret med 500 millioner.
  5. Vi satser på å bygge opp bioøkonomien basert på hav, skog og jord til en enda større og mer differensiert del av samlet norsk økonomi og næringsliv.
  6. Vi satser på de marine næringene med et grønt skipsfartsprogram til 300 mill, og vi setter av 1 mrd kroner til utrulling av landstrøm i havnene. Det marine verdiskapingsprogrammet MarOff styrkes med 100 mill.
  7. Vi tar vare på naturen – livsgrunnlaget vårt. Vi setter av penger til å sikre 10 % skogvern innen 2027, og satser på restaurering av natur, ikke bare vern. I tillegg setter vi av penger til redningsaksjoner for arter på randen av utryddelse.
  8. Vi reduserer oljepengebruken med 8,2 mrd sammenlignet med regjeringens forslag. Vi leverer likevel et langt kraftigere og helhetlig grønt skifte enn øvrige partier.
  9. Vi lanserer en egen Dyrevelferdspakke med betydelig styrket innsats for å sikre gjennomgående god velferd for husdyr, oppdrettsfisk og kjæledyr.
  10. Vi skal ikke bare måle hvor travle vi er og hvor mye vi forbruker, men hvor lykkelige vi er. I tillegg til å måle BNP, skal vi måle BNL – brutto nasjonal lykke.

LAST NED DET ALTERNATIVE STATSBUDSJETTET HER I PDF!

Alternativt Statsbudsjett 2017 Enkeltsider v3 by Miljøpartiet De Grønne on Scribd

 

Her er plansjene som ble brukt under presentasjonen av alternativt statsbudsjett på pressekonferansen 17.11.16. 

Presentasjon alternativt statsbudsjett 2017 by Miljøpartiet De Grønne on Scribd